یک ماهه
پرداخت حق عضویت
حق عضویت یک ماهه اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی.
سه ماهه
پرداخت حق عضویت
حق عضویت سه ماهه اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی.
شش ماهه
پرداخت حق عضویت
حق عضویت شش ماهه اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی.