بایگانی برچسب: یک می

ویژه برنامه‌ی روز جهانی کارگر

از ۶ تا ۶۰ سالگی، پیش از آنکه روزمان جهانی شود، سال‌هایمان نابود شد… جبار، مددجو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان دانلود برنامه لینک ساندکلاد